[0812] 2021484

sirajulhudaponpes@gmail.com

Visi, Misi, dan Tujuan

VISI

Menjadi Sekolah Islam berkualitas dan kompotitif yang dapat mewujudkan generasi yang shaleh, shalelah dan cerdas

MISI

  1. Menyelenggarakan pendidikan islam secara terpadu dan berkesinambungan guna membentuk pribadi muslim yang kuat aqidah, taat ibadah dan berahlakul karimah.
  2. Melakukan pembinaan pada peserta didik secara terpadu dalam penguasaan IPTEK dan IMTAQ melalui kegiatan akademik dan ektrakurikuler
  3. Membekali peserta didik dengan ilmu dan beragam kecakapan untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
  4. Melakukan pembinaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualaitas tenaga pendidik sesuai perkembangan zaman meliputi wawasan, daya analisis, kreatif dan inivatif berdasarkan nilai-nilai islam.
  5. Membentuk generasi muslim yang unggul dan berkarakter yang mampu mengaplikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

TUJUAN

Membina, membimbing, dan membentuk peserta didik agar memiliki kepribadian yang islami, berpengetahuan luas, berkarakter, beriman, bertqwa, berakhlakul karimah, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.